Skip to main content

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIWIZYTA

§1
Podmiot prowadzący

Sklep internetowy Mediwizyta jest prowadzony pod adresem www.mediwizyta.pl przez spółkę Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491334, NIP: 9552353445 REGON 3214615110000, adres e-mail: biuro@balticmed.pl, tel. +48 727 63 63 63.

§2
Objaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2. Mediwizyta – wydzielona funkcjonalnie forma działalności spółki Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowana w celu realizacji Usług medycznych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego;
3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mediwizyta.pl, umożliwiający zamawianie Usług medycznych oferowanych przez Sprzedającego;
4. Usługa – usługa świadczenia zdrowotnego polegająca na:

 • jednorazowej telefonicznej konsultacji medycznej lub
 • jednorazowej wizycie domowej (wizyta lekarska, pielęgniarska, położnej) na terenie Gminy
  Miasta Szczecin i Gminy Police,
 • wystawieniu e-recepty na leki przyjmowane stale, z wyłączeniem preparatów i substancji czynnych wymienionych w §8 ust. 3 Regulaminu,
 • telefonicznych konsultacjach lekarskich: lekarza rodzinnego, pediatrycznych oraz
  internistycznych, realizowanych w ramach abonamentu medycznego

zamawiane przez Klienta w Sklepie internetowym;

5. Abonament medyczny – opłacone prawo do korzystania z konsultacji lekarskich: lekarza rodzinnego pediatrycznych oraz internistycznych przez uprawnionego Pacjenta, nabyte przedterminowo na okres 6-cio lub 12-sto miesięczny; 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamawiająca Usługi oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym
6. Pacjent – Klient albo osoba na rzecz której Klient nabywa Usługę, korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Sprzedającego;
7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, przeznaczona do wyświetlania Usług medycznych wybranych przez Klienta;
8. Umowa – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§3
Informacje ogólne

1. Usługi oferowane odpłatnie w ramach sklepu internetowego są dostępne również nieodpłatnie u świadczeniodawców związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na zasadach, uwarunkowaniach i po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w normujących je przepisach. Nabycie takich Usług w Sklepie internetowym przez Klienta pozwala na uelastycznienie procesu udzielania świadczeń.
2. Przedstawione na stronie Sklepu internetowego ceny są cenami brutto w złotych polskich. W przypadku wyboru kilku Usług, w Koszyku, obok cen jednostkowych za usługę, zostanie podana łączna cena wszystkich usług umieszczonych w Koszyku.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Sklepie internetowym, a także zmianę zakresu tych Usług. Zmiana cen nie dotyczy Usług zamówionych i opłaconych przez Klienta, których termin wykonania przypada po zmianie cen w Sklepie internetowym.
4. W przypadku Usług w postaci Abonamentu medycznego przewidziano niższe ceny dla Pacjentów, którzy złożyli deklarację do lekarza rodzinnego należącego do personelu medycznego Sprzedającego.

§4
Składanie zamówień Sklepie internetowym

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów przerw technicznych w działaniu Sklepu internetowego, w przypadkach wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą lub przeszkód wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługi są świadczone we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 22.00, za wyjątkiem konsultacji w ramach Abonamentu medycznego, które są realizowane w godzinach od 10.00 do 21.00.
2. Jednorazowo Klient może zamówić jedną Usługę lub większą liczbę Usług. Przy zamówieniu Usługi w postaci wizyty domowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z informacją na temat czynników eliminujących wskazanie do wizyty domowej. Klient potwierdza zapoznanie się z tą informacją poprzez oznaczenie specjalnego pola.
3. Realizacja Usługi następuje wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności, za wyjątkiem wizyt domowych, za które płatności mogą być dokonywane przez klientów w czasie ich realizacji, gotówką lub kartą płatniczą/kartą kredytową.
4. Złożenie zamówienia na Usługę obejmuje następujące etapy:

 1. dokonanie wyboru Usługi zaprezentowanej w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie jej nazwy bądź grafiki;
 2. wypełnienie formularza następującymi danymi:
  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • numer PESEL Pacjenta,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość,
  • numer telefonu,
  • data realizacji Usługi (nie dotyczy Abonamentu medycznego),
  • preferowana godzina realizacji Usługi (nie dotyczy Abonamentu medycznego)
 3.  Po kliknięciu pola „Dodaj do koszyka, Usługa pojawi się w Koszyku; zawartość Koszyka można przeglądać klikając pole „Zobacz koszyk” lub ikonę Koszyka
 4. W celu otrzymania faktury – zaznaczenie pola dotyczącego faktury; pojawi się formularz do wypełnienia danymi do faktury lub rachunku: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy,adres, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.
  Na każdym z powyższych etapów istnieje możliwość cofnięcia się do etapów poprzednich.
 5. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego – potwierdzenie jest wyrażane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i jest ono niezbędne do przejścia do zakończenia zakupu (checkbox),
 6. Podjęcie decyzji w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi – zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i jest ono niezbędne do przejścia do zakończenia zakupu (checkbox),
 7. zakończenia zakupu przez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
  W tej zakładce umieszczone są:
  – link do systemu płatności PayU
  – informacja o możliwości zapłaty przelewem tradycyjnym,
  – a w przypadku zamawiania Usługi w postaci wizyty domowej – również informacja o możliwości zapłaty w czasie realizacji Usługi: gotówką lub kartą płatniczą, czy kartą kredytową.
  W przypadku wyboru płatności PayU, po kliknięciu na link do takich przelewów, następuje przekierowanie do systemu płatności PayU. Klient dokonuje płatności.
  W przypadku, gdy Klient płaci przelewem tradycyjnym, dokonuje płatności korzystając z systemu banku, który obsługuje rachunek bankowy Klienta. Wówczas usługa może być wykonana po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia przelewu na adres e-mail mediwizyta@balticmed.pl,
 8.  Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie nabycia Usługi,
 9. Identyfikacja Klienta następuje w oparciu o indywidualny numer przypisany do każdej zamówionej przez Klienta Usługi.

§5
Dostępne formy płatności

Płatności mogą być dokonywane:
1. za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedającego numer
67 1950 0001 2006 0003 4199 0002
albo
2. przy wykorzystaniu usługi przelewu on-line (tzw. pay-by-link) za pośrednictwem systemu PayU. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja jest zablokowana. Płatność potwierdzana jest kodem przesłanym na numer telefonu Klienta zintegrowany z Bankiem. Aby skorzystać z usługi PayU należy posiadać dostęp do serwisu banku współpracującego z PayU (płatność szybkim przelewem elektronicznym realizowana jest od razu, także w soboty, niedziele i święta)
albo
3. w przypadku lekarskich wizyt domowych – gotówką lub kartą płatniczą/ kartą kredytową podczas realizacji wizyty.

§6
Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu

1. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu Usługi są:

 • paragon fiskalny albo
 • faktura

2. Aby otrzymać fakturę, klient musi wybrać odpowiednie pole przy dokonywaniu zakupu Usługi oraz wskazać wszystkie dane wymagane do faktury, w tym numer NIP. Faktura przesyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta.
3. Paragon jest wydawany Klientowi na zakończenie Usługi w formie wizyty domowej. W przypadku Usług w postaci medycznych konsultacji telefonicznej na adres e-mail podany przez Klienta wysyłany jest skan paragonu.

§7
Szczegółowe zasady dotyczące Abonamentu medycznego

1. Istnieje możliwość nabycia Abonamentu medycznego na okres 6 miesięcy albo 12 miesięcy. Zamówienie tej Usługi następuje zgodnie z warunkami określonymi w §4 Regulaminu z uwzględnieniem różnic wskazanych poniżej.
2. W okresie obowiązywania Abonamentu medycznego uprawniony Pacjent może bez ograniczeń korzystać z telefonicznych konsultacji lekarskich: lekarza rodzinnego, pediatrycznych oraz internistycznych.
3. Zgłoszenia na telefoniczne konsultacje abonamentowe przyjmowane są przez koordynatora Sprzedającego pod numerem telefonu +48 727 63 63 63 w każdym dniu tygodnia w godzinach od 10.00 do 21.00.
4. W czasie do 3 godzin od momentu zgłoszenia abonamentowego następuje realizacja telefonicznej konsultacji lekarskiej.

§8
Ograniczenia realizacji Usług

1. W przypadku Usługi realizowanej w formie medycznej konsultacji telefonicznej, lekarz udzielający konsultacji nie ma możliwości przeprowadzenia bezpośredniego badania przedmiotowego pacjenta, które może okazać się w pewnych przypadkach konieczne. W takim przypadku lekarz udzielający konsultacji poinformuje Klienta o konieczności przeprowadzenia badania przedmiotowego lub określonych badań diagnostycznych.
2. Przy zamówieniu usługi w postaci wizyty domowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z informacją na temat czynników eliminujących wskazanie do wizyty domowej. W przypadku wątpliwości w zakresie istnienia przeciwskazań do wizyty domowej, Klient winien poinformować o tych wątpliwościach Koordynatora, który w razie potrzeby udzieli Klientowi dalszych instrukcji i poinformuje o możliwości zrealizowania Usługi.

3. Z zamówień na e-recepty wyłączone są następujące substancje czynne i preparaty:

Benzodiazepiny

 • alprazolam – Afobam, Alpragen, Alprox, Neurol, Neurol SR, Xanax, Xanax SR, Zomiren, Zomiren SR, Alprazolam,
 • lorzepam – Lorafen, Lorazepam,
 • oksazepam- Oksazepam
 • bromazepam – Lexotan, Sedam, Bromox,
 • klobazam – Frisium,
 • chlordiazepoksyd – Elenium,
 • diazepam – Neorelium, Relanium, Neorelium, Relsed, Diazepam,
 • klonazepam – Clonazepamum,
 • klorazepan – Cloranxen, Tranxene,
 • medazepam – Medazepam, Rudotel,
 • midazolam – Dormicum, Midanium, Midzolam,
 • estazolam- Estazolam,
 • temazepam – Signopam,
 • nitrazepam – Nitrazepam, Nomefren,
 • zolpidem – Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Noxizol, Polsen, Sanval, Stilnox, Zolpic, Zolpidem, ZolpiGen, Zolsana, Onirex,
 • zopiclon – ApoDream, Dobroson, Imovane, Senzop, Zopitin,
 • zaleplon – Morfeo

Opioidy

 • morfina – Doltard, MST Continous, Sevredol,
 • oksykodon – Accordeon, Oxycodone, OxyContin, Oxydolor, Oxydolor Fast, Oxyduo, Oxylaxon, Oxynador, OxyNorm, Reltebon, Targin, Xancodal, Xanconalon,
 • buprenorfina – Bunondol, Bunorfin, Melodyn, Suboxone,
 • metadon,
 • tramadol – Adamon SR, Noax Uno, Oratram, Poltram, Poltram Retard, Tramadol, Tramal, Tramal Retard.

Tramadol + paracetamol

 • Doreta
 • Exbol
 • Padolten
 • Palgotal
 • Poltram Combo
 • Tramapar
 • Zaldiar
 • Zaldiar Effervescent

Pregabalina

 • Egzysta (kapsułki twarde)
 • Linefor (kapsułki twarde)
 • Lyrica (kapsułki twarde)
 • Naxalgan (kapsułki twarde)
 • Pragiola (kapsułki twarde)
 • Preato (tabletki)
 • Pregabalin Accord (kapsułki twarde)
 • Pregabalin Mylan (kapsułki twarde)
 • Pregabalin Pfizer (kapsułki twarde)
 • Pregabalin Sandoz (kapsułki twarde)
 • Pregabalin Stada (kapsułki twarde)
 • Pregabalin Zentiva (kapsułki twarde)
 • Pregamid (kapsułki twarde)
 • Tabagine (kapsułki twarde)

Escitalopram

 • Aciprex (tabletki powlekane)
 • ApoEscitaxin ORO (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
 • Betesda (krople doustne, roztwór)
 • Betesda (tabletki powlekane)
 • Depralin (tabletki powlekane)
 • Elicea (tabletki powlekane)
 • Elicea Q-Tab (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
 • Escipram (tabletki powlekane)
 • Escitalopram Actavis (tabletki powlekane)
 • Escitalopram Aurovitas (tabletki powlekane)
 • Escitalopram Bluefish (tabletki powlekane)
 • Escitalopram Genoptim (tabletki powlekane)
 • Escitil (tabletki powlekane)
 • Lexapro (tabletki powlekane)
 • Mozarin (tabletki powlekane)
 • Mozarin Swift (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
 • Nexpram (tabletki powlekane)
 • Oroes (tabletki powlekane)
 • Pralex (tabletki powlekane)
 • Pramatis (tabletki powlekane)
 • Symescital (tabletki powlekane)

Sertralina

 • ApoSerta
 • Asentra (tabletki powlekane)
 • Asertin (tabletki powlekane)
 • Miravil (tabletki powlekane)
 • Sastium (tabletki powlekane)
 • Sertagen (tabletki powlekane)
 • Sertralina Krka (tabletki powlekane)
 • Sertranorm (tabletki powlekane)
 • Setaloft (tabletki powlekane)
 • Stimuloton (tabletki powlekane)
 • Zoloft (tabletki powlekane)
 • Zotral

Citalopram

 • Aurex (tabletki powlekane)
 • Cipramil (tabletki powlekane)
 • Citabax (tabletki powlekane)
 • Cital (tabletki powlekane)
 • Citalopram Vitabalans (tabletki powlekane)
 • Citaxin (tabletki powlekane)
 • Citronil (tabletki powlekane)
 • Oropram (tabletki powlekane)
 • Pram (tabletki powlekane)

Fluoksetyna

 • Andepin (kapsułki)
 • Bioxetin (tabletki)
 • Fluoksetyna EGIS (kapsułki twarde)
 • Fluoxetin Polpharma (kapsułki twarde)
 • Fluoxetine Aurovitas (kapsułki twarde)
 • Fluoxetine Vitabalans (tabletki powlekane)
 • Fluxemed (kapsułki twarde)
 • Seronil (kapsułki twarde)

Paroksetyna

 • Arketis (tabletki)
 • ParoGen (tabletki powlekane)
 • Paroxetine Aurovitas (tabletki powlekane)
 • Paroxinor (tabletki powlekane)
 • Paxtin (tabletki powlekane)
 • Rexetin (tabletki powlekane)
 • Seroxat (tabletki powlekane)
 • Xetanor (tabletki powlekane)

Fluwoksamina

 • Fevarin (tabletki powlekane)

Wenlafaksyna (SNRI)

 • Alventa (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu)
 • Axyven (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
 • Efectin ER (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Efevelon SR (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Faxigen XL(kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Faxolet ER (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Lafactin (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Oriven (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Prefaxine (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Symfaxin ER (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Velaxin ER (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Venlafaxine Aurovitas (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Venlafaxine Bluefish XL (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
 • Venlectine (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)

Dulokstyna

 • AuroDulox (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Depratal (tabletki dojelitowe)
 • Dulofor (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Duloxetine Mylan (kapsułki dojelitowe)
 • Duloxetine +pharma (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Duloxetine Sandoz (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Duloxetine Zentiva (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Dulsevia (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Dulxetenon (kapsułki dojelitowe twarde)
 • Dutilox (kapsułki dojelitowe twarde)

Inne modulatory rec. serotoninowych

 • Brintellix
 • Trazodon

Arg. rec. dopaminowych

 • Bupropion
 • Dostinex

Inne

 • Medikinet,
 • Medikinet CR,
 • Concerta,

E-recepty na powyższe preparaty i substancje czynne NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ZAMÓWIONE w Sklepie internetowym nawet po załączeniu przez Klienta zaświadczenia dotyczącego aktualnego leczenia z zastosowaniem ww. leków.

§9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Dopóki Usługa nie została zrealizowana, Klient może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, nie później jednak niż terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

2. W przypadku zrealizowania Usługi, z uwagi na jej nieodwracalny charakter, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.

3. W celu odstąpienia od umowy należy:

 • wypełnieć formularz na stronie Sklepu internetowego zawierający oświadczenie o odstąpieniu, a następnie
 • przesłać formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy:
  – na adres e-mail Sprzedającego: mediwizyta@balticmed.pl albo
  – pocztą tradycyjną na adres Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za Usługi, na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego dokonano zapłaty za Usługę.

§10
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów i Pacjentów jest Sprzedający tj. spółka Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.
2. Administrator danych osobowych pozyskuje dane osobowe Klientów i Pacjentów, w tym dane wrażliwe na temat stanu zdrowia Pacjentów.
Podanie danych osobowych Klienta przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do nabycia Usługi.
Podanie danych osobowych Pacjenta w celu realizacji Usługi (otrzymania świadczenia zdrowotnego) jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
3. Dane są przetwarzane w oparciu umowę zawieraną z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a nadto w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje mu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści jego danych oraz uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjenta, przysługuje mu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści jego danych oraz uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania niektórych danych (imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania) lub usunięcia niektórych danych (UWAGA: nie można żądać usunięcia danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta, przez okres w jakim Administrator jest obowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa). Niezależnie od powyższych uprawnień, Klientowi i Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Z powyższych praw względem Administratora, można skorzystać poprzez kontakt na adres e-mail: iodo@balticmed.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.
6. Dane udostępnione przez Klienta lub Pacjenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
7. Odbiorcami danych osobowych Klientów i Pacjentów, będą tylko podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych osobowych, instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Klientów nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe Pacjentó zawarte są w treści dokumentacji medycznej sporządzonej na potrzeby wykonania Usługi i będą przechowywane przez, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, okres przechowywania takiej dokumentacji tj. 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji danego Pacjenta.
Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§11
Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: mediwizyta@balticmed.pl w terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi. Wiadomość elektroniczną zawierającą reklamację należy zatytułować „Reklamacja” albo
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.

2. Reklamacje dotyczące realizacji Usług będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego.

§12
Postanowienia końcowe

1. W przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy nabywaniu Usługi,
 • podejrzenia działania przez Klienta niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

Sprzedający może odmówić wykonania Usług.

2. Zmiany Regulaminu następują przez zamieszczenie regulaminu o zmienionej treści na stronie www.mediwizyta.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020 r.